Contract de voluntariat si cine poate folosi munca voluntarilor.

226

Asociațiile, fundațiile, federațiile și chiar partidele politice pot organiza, potrivit legislației privind voluntariatul, diverse activități desfășurate în folosul unor persoane sau al comunității, la care participă voluntari neremunerați. Pe de altă parte, societățile din România nu pot folosi direct munca voluntarilor, ci trebuie să apeleze la o organizație non-profit ce oferă servicii de voluntariat.

După cum spuneam, organizațiile care nu urmăresc obținerea unor beneficii economice sau, după cum mai sunt ele cunoscute, organizații non-profit, pot folosi, la organizarea unor activități ce vin în sprijinul unor persoane sau al societății, munca voluntarilor. Activitatea voluntarilor este neremunerată, adică aceștia nu primesc bani pentru prestarea unor munci. Din categoria organizațiilor non-profit fac parte asociațiile, fundațiile și federațiile.

Între ce părți se încheie contractul de voluntariat

Potrivit Legii nr. 78/2014, actul normativ care trasează cadrul legal al acestora, activitățile de voluntariat se pot desfășura în domenii precum arta și cultura, sportul și recreerea, educația și cercetarea, protecția mediului, sănătatea, asistența socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară sau dezvoltarea socială.

Astfel, după cum rezultă din textul actului normativ menționat mai sus, societățile din țara noastră, adică persoanele juridice cu scop lucrativ, nu pot utiliza direct serviciile voluntarilor. Totuși, acestea pot beneficia de activitatea unor voluntari, dar doar prin intermediul unei organizații non-profit.

După cum stabilește Legea nr. 78/2014, voluntariatul nu se poate desfășura decât pe baza unui contract scris, iar obligația de întocmi un astfel de contract de voluntariat revine organizației non-profit. Totodată, aceasta trebuie să întocmească și un registru de evidență a voluntarilor, document în care se vor înregistra toate contractele de voluntariat.

Contractul de voluntariat nu trebuie să mascheze, conform textului legii, un raport de muncă“Este interzis, sub sancțiunea anulabilității, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestațiilor respective”, se precizează în document.

Contractul de voluntariat va conține, în mod obligatoriu, datele de identificare ale organizației-gazdă care emite certificatul, numărul de înregistrare și data emiterii certificatului și contractului de voluntariat, numele, prenumele și datele de identificare ale voluntarului, coordonatorului voluntarilor și reprezentantului legal al organizației non-profit, perioada și numărul de ore de voluntariat, dar și mențiunea „Voluntarul și organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor și informațiilor cuprinse în acest certificat”.

Actul normativ ce reglementează voluntariatul nu impune o limită exactă a perioadei în care o persoană poate desfășura activități de voluntariat, ci doar obligația ca, odată stabilită durata colaborării, perioada să fie înscrisă în contractul de voluntariat.

Pe de altă parte, contractul trebuie să conțină și următoarele clauze:

  • datele de identificare ale părților contractante;
  • descrierea activităților pe care urmează să le presteze voluntarul;
  • timpul și perioada de desfășurare a activității de voluntariat;
  • drepturile și obligațiile părților;
  • stabilirea cerințelor profesionale, a abilităților sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;
  • condițiile de reziliere a contractului.

Apoi, organizația non-profit trebuie să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat, dar și o fișă de voluntariat și una de protecție a voluntarului. Fișa de voluntariat va conține descrierea detaliată a tipului de activități pe care le va desfășura voluntarul, iar fișa de protecție va cuprinde instrucțiuni cu privire la desfășurarea activității acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.

Contractul de voluntariat încetează la expirarea termenului stabilit în contract sau atunci când toate acțiunile menționate în document au fost desfășurate, în momentul în care organizația non-profit își încetează activitatea, de comun acord sau prin denunțare unilaterală, caz în care se aplică un termen de preaviz de 15 zile.

informeaza avocatnet.ro