Contravenții și sancțiuni – plata defalcata TVA

696

Plata de către beneficiari a TVA aferentă achizițiilor în alt cont
decât contul de TVA al furnizorului
 În cazul în care beneficiarul efectuează corecția în termen de 7 zile lucrătoare,
acesta nu este sancționat.
 Dacă nu se corectează plata în termenul de 7 zile lucrătoare, contravenția este
sancționată cu amendă stabilită ca procent de 0,06% pe zi din suma plătită
eronat, începând cu ziua plății eronate până la data corectării, dar nu mai mult
de 30 de zile de la data plății eronate.
 Dacă nici după 30 de zile de la data plății eronate, aceasta nu este corectată,
se aplică o amendă egală cu 50% din suma plătită eronat în alt cont decât
contul de TVA al furnizorului/prestatorului;

Debitarea eronată a contului de TVA de către titular, în perioada 1
octombrie – 31 decembrie 2017
 În cazul în care titularul reîntregește suma debitată eronat în termen de 7 zile
lucrătoare, acesta nu este sancționat
 Dacă titularul nu reîntregește suma debitată eronat în termen de 7 zile
lucrătoare, contravenția este sancționată cu amendă stabilită ca procent de
0,06% pe zi din suma debitată eronat, începând cu ziua debitării eronate până la
data corectării, dar nu mai mult de 30 de zile de la data debitării eronate.
 Dacă nici după 30 de zile de la data debitării eronate, aceasta nu este corectată,
se aplică o amendă egală cu 50% din suma debitată eronat.
Necomunicarea contului de TVA către furnizori și clienți se
sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;

Nevirarea/nedepunerea de către furnizor/prestator în contul de TVA
propriu, în termen de 7 zile lucrătoare, a TVA aferente încasărilor cu
cardul/numerar, precum și a TVA aferente facturilor/instrumentelor de
plata emise înainte de data aplicării regimului și încasate după aceasta
dată
 Dacă persoana virează/depune sumele în termenul de 7 zile lucrătoare, acesta
nu este sancționat.
 Dacă persoana nu efectuează virarea/depunerea în termenul de 7 zile
lucrătoare, contravenția este sancționată cu amendă stabilită ca procent de
0,06% pe zi din suma nevirată/nedepusă, începând cu ziua în care a intervenit
obligația virării/depunerii până la data la care se efectuează virarea/depunerea,
dar nu mai mult de 30 de zile de la data la care a intervenit obligația de
virare/depunere.
 Dacă nici după 30 de zile nu se virează/depun sumele, se aplică o amendă egală
cu 10% din suma nevirată/nedepusă în contul de TVA.

Plata de către beneficiar a TVA datorate furnizorului din alt cont
decât contul de TVA
 Dacă beneficiarul efectuează corecția plății (adică face plata din contul
său de TVA) în termenul de 7 zile lucrătoare, acesta nu este sancționat.
 Dacă beneficiarul nu corectează plata eronată în termenul de 7 zile
lucrătoare, contravenția este sancționată cu amendă stabilită ca procent
de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua în care a
intervenit obligația plății până la data corectării acesteia, dar nu mai mult
de 30 de zile de la data la care a intervenit obligația plății.
 Dacă nici după 30 de zile nu se corectează plata, se aplică o amendă
egală cu 10% din suma plătită eronat din alt cont decât contul său de
TVA.

Conturile de TVA pot fi deschise la instituțiile de credit care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții la 1 octombrie 2017:
a) structura codului IBAN aferent conturilor să conțină în mod unic șirul de
caractere ”TVA” și codul de țară al României, respectiv RO;
b) nu permit eliberarea de numerar din acest cont.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea și creditarea
contului de TVA, instituțiile de credit trebuie să asigure și un mecanism
automat/manual care să verifice că tranzacțiile cu instrumente bancare se
realizează doar între aceste conturi, după cum urmează:
a) la debitarea contului de TVA, existența unui IBAN beneficiar care să
conțină în structura sa șirul de caractere ”TVA”;
b) permiterea debitării contului de TVA în situațiile în care este necesară
aprobarea ANAF doar după obținerea acesteia și doar prin creditarea unui cont
curent deschis la aceeași instituție de credit;

Conturile de TVA se deschid la unitățile trezoreriei statului la 1 octombrie 2017, în
următoarele condiții:
• structura codului IBAN aferent conturilor să conțină în mod unic șirul de caractere ”TVA” și
codul de țară al României, respectiv RO;
• nu se permite eliberarea de numerar din acest cont;
• conturile nu sunt purtatoare de dobândă;
• costurile aferente deschiderii conturilor și comisioanele aferente oricăror operațiuni în
legătură cu acestea se suportă de la bugetul trezoreriei statului, fără a fi percepute de la
titularii de cont.
Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea și creditarea contului de
TVA, trezoreria statului asigură și un mecanism automat/manual care să verifice că
tranzacțiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi, după cum
urmează:
• la debitarea contului de TVA, existența unui IBAN beneficiar care să conțină în structura sa
șirul de caractere ”TVA”;
• permiterea debitării contului de TVA în situațiile în care este necesară aprobarea ANAF doar
după obținerea acestei aprobări și doar prin creditarea unui cont curent distinct deschis la
trezoreria statului.
• Pentru încasarea sumelor aprobate de ANAF, persoanele impozabile solicită unității
trezoreriei statului deschiderea unui cont de disponibil distinct, nepurtător de dobândă și
pentru care nu se percep comisioane, prin care se pot derula orice operațiuni de
încasări și plăți în lei.

Ce se întâmplă dacă furnizorul/prestatorul nu
comunică contul de TVA beneficiarului?
În cazul furnizorilor/prestatorilor care nu au comunicat contul de
TVA beneficiarilor, beneficiarii au obligația să plătească suma
reprezentând TVA aferentă achizițiilor în contul de TVA al
furnizorului/prestatorului deschis la trezoreria statului.
Conturile de TVA deschise la trezorerie se publică pe pagina de
internet a MFP sau ANAF și se actualizează periodic. Informațiile
minime publicate sunt: denumirea titularului de cont, codul de
identificare fiscală, codul IBAN al contului de TVA și unitatea trezoreriei
la care este deschis contul.