ORDIN privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

400

 

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul:
O R D I N
Art. 1 – Se aprobă Procedura de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul
calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri
taxabilă în România, prevazută în anexa nr. 1.
Art. 2 – Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:
a) „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca
perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în
România (092)”, precum și instrucţiunile de completare, prevăzute în anexa nr. 2;
b) “Notificare privind nedepunerea declaraţiei de menţiuni, în vederea actualizării
datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează
trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează achiziţii intracomunitare de
bunuri taxabile în România”, prevăzută în anexa nr. 3;
c) “Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru
persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care
efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România”, prevăzută în anexa
nr. 4.

Art. 3 – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a
formularelor de la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 4 – Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5 – Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă
trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură
fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 6 – Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale
regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordine vor lua măsuri
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 7 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1165/2009 privind aprobarea
Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă
fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a
modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 371 din 2 iunie 2009.
Art. 8 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.