PFA. Cheltuieli deductibile in anul 2019.

895

Avem din ce in ce mai multe intrebari si nelamuriri din partea PFA-urilor.

Cea mai mare intrebare a lor fiind: Ce cheltuieli pot face si pot deduce din veniturile PFA-ului?

Mai jos aveti o clasificare a cheltuielilor.

1. Cheltuieli integral deductibile:

 • cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si marfuri; 
 • cheltuielile cu lucrarile executate si serviciile prestate de terti; 
 • chiria aferenta spatiului in care se desfasoara activitatea, cea aferenta utilajelor si altor instalatii utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere; 
 • dobanzile aferente creditelor bancare; 
 • cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare; 
 • cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii; 
 • cheltuielile cu energia si apa; 
 • cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane; 
 • cheltuielile cu impozitele, taxele, altele decat impozitul pe venit; 
 • valoarea ramasa neamortizata a bunurilor si drepturilor amortizabile instrainate, determinata prin deducerea din pretul de cumparare a amortizarii incluse pe costuri in cursul exploatarii si limitata la nivelul venitului realizat din instrainare; 
 • cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria/rata de leasing in cazul leasingului operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile in cazul leasingului financiar, stabilite in conformitate cu reglementarile in materie privind operatiunile de leasing si societatile de leasing; 
 • cheltuielile pentru pregatirea profesionala si perfectionarea contribuabilului si a salariatilor acestuia; 
 • cheltuielile cu functionarea si intretinerea aferente bunurilor imobile care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit intelegerii din contract, pentru partea aferenta utilizarii in scopul afacerii; 
 • cheltuielile ocazionate de participarea la congrese si alte intruniri cu caracter profesional; 
 • cheltuielile de reclama si publicitate.
 • cheltuielile efectuate pentru intretinerea si functionarea spatiilor folosite pentru desfasurarea afacerilor chiar daca documentele sunt emise pe numele proprietarului, si nu pe numele contribuabilului. 
 • cheltuielile efectuate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic, in conformitate cu reglementarile legale din domeniul educatiei nationale, cu exceptia cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile conform art. 28 din Codul fiscal.
 • alte cheltuieli efectuate in scopul realizarii veniturilor. 

2. Cheltuieli deductibile limitat:

 • cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
 • cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
 • cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, pentru destinatiile prevazute la art. 25 alin. (3) lit. b) din titlul II, dupa caz;
 • scazamintele, perisabilitatile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislatiei in materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depasit de valabilitate potrivit legii;
 • cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;
 • cheltuielile reprezentand voucherele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;
 • contributiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la schemele de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana;
 • primele de asigurare voluntara de sanatate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana;
 • cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;
 • cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (7) lit. k) la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane;
 • cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii datorate in calitate de angajatori, potrivit titlului V; (Modificare introdusa de ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017).
 • cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale datorata de contribuabil potrivit prevederilor titlului V – Contributii sociale obligatorii, indiferent daca activitatea se desfasoara individual si/sau intr-o forma de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectueaza de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75; (Modificare introdusa de ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017.)
 • cheltuieli pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca, potrivit legii;
 • dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, pentru imprumuturile in lei, in vigoare la data restituirii imprumutului si, respectiv, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta, prevazuta la art. 27 alin. (7) lit. b);
 • cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria – rata de leasing – in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
 • cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 4.000 euro anual;
 • cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut realizat.

3. Cheltuieli nedeductibile: 

 • sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
 • cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;
 • impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate;
 • cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prevazute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) si cele efectuate pentru persoanele care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III – Venitul din salarii si asimilate salariilor; (Lit. d) a alin. (7) al art. 68 a fost modificata de pct. 9 al art. I din ORDONANtA DE URGENTA nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.)
 • donatii de orice fel;
 • dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare si penalitatile, datorate autoritatilor romane/straine, potrivit prevederilor legale, cu exceptia celor platite, conform clauzelor din contractele comerciale incheiate cu aceste autoritati;
 • ratele aferente creditelor angajate;
 • cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
 • cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;
 • impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;
 • 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii si a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietate sau in folosinta. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
 • 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
 • 2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
 • 3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 • 4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;